مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۷ جمعه ۳۱ فروردين -اِجُّمعَة ٤ شعبان ١٤٣٩ - Friday April 2018
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  2622   بازدید    تاریخ درج مطلب  13/9/1386    
 
 
تاريخچه بيمه در ايران

عمليات بيمه اي به معناي امروزي در ايران؛ با فعاليت دو مؤسسه روسي بنام «ناديژدا» و «قفقاز مركوري» در سالهاي آغازين قرن بيستم شروع شد. در سال 1310 با تصويب قانون ثبت شركت ها در ايران شركتهاي بيمه اي انگليسي، آلماني، اتريشي، سوئيسي و امثال آن در ايران اقدام به ايجاد شعبه و نمايندگي كرده و به فعاليت بيمه اي پرداختند. و بالأخره در سال 1314 «شركت سهامي بيمه ايران» با سرمايه صد در صد دولتي تأسيس شد و در سال 1316 «قانون بيمه» به تصويب رسيد.

كلمه بيمه از كجا سرچشمه ميگيرد:
"بيمه" از لحاظ حقوقي به معناي قرارداري ميان "بيمه گر" و "بيمه گذار" است، که بيمه گر تعهد مي کند، در قبال دريافت مبلغي به نام حق بيمه، در صورت وارد شدن خسارات احتمالي معين به بيمه گذار، مبلغ مشخصي را به وي بپردازد.
اما از نظر اجتماعي بيمه، پديده اي است که به وحدت معنوي افراد يک يا چند جامعه کمک شايان مي کند.
بنابراين، هرگاه فردي دچار صدمه يا حادثه اي شود که تحمل آن از عهده وي خارج باشد، اعضاي ديگر جامعه خود را در جبران زيانهاي وارد شده به آن فرد، سهيم مي سازند. بيمه در قرن بيستم، با شکلهاي مختلف قانوني در اروپا و سپس در کشورهاي ديگر، ظهور يافت. اين نوع بيمه که در چهارچوب عقود حقوقي صورت مي پذيرد، گرچه با رنگ و آهنگ خاص خود، پديده اي جديد در روابط اجتماعي محسوب مي شود، اما چه از لحاظ فلسفه اجتماعي و اخلاقي و چه از لحاظ حقوقي، داراي سابقه اي طولاني است؛ نمونه هاي ناقصي از بيمه در اروپاي قرون وسطي مشاهده شده و بيمه در حدود 1400 سال قبل در صدر اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است، ظاهراً اسپانيا و پرتغال نخستين کشورهايي بوده اند که در اواسط قرن پانزدهم ميلادي، رنگي قانوني به بيمه بخشيدند. نخستين قانون "بيمه عمر" در سال 1583 ميلادي در انگلستان تحقق يافت و در سال 1666، پس از وقوع آتش سوزي مهيب در "لندن"، "بيمه آتش سوزي" پديد آمد، ولي در ساير کشورها، بيمه، زودتر از قرن هجدهم پديد نيامد و به صورت متداول امروزي نيز در قرن بيستم پا به عرصه وجود گذاشت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شرکتهاي بيمه، ملي شدند که اقدام شايسته اي براي حفظ سرمايه ملي بود. اين شرکتها در ظاهر، مستقل از هم هستند، اما تمام آنها در زير چتر بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار دارند و داراي دستورالعمل هاي واحدي مي باشند. فقط سطح پوشش آنها با يکديگر اندکي تفاوت دارد.

"بيمه اجتماعي در اسلام"
در اسلام، دستورها و اندرزهاي فراواني در مورد رعايت افراد درمانده و تأمين نيازهاي مادي، معنوي و رواني آنها وجود دارد. قرآن کريم، احاديث و فقه اسلامي سرشار از فراميني که رفاه طبقات نيازمند جامعه را فراهم مي نمايد.
فلسفه تأسيس بيمه اجتماعي در حقوق اسلامي با فلسفه ايجاد تمام بيمه هاي اجتماعي موجود در ساير مکاتب اجتماعي، سياسي و اقتصادي جهان تفاوت بنيادي دارد، زيرا:
اول آنکه، بيمه اجتماعي در حقوق اسلامي بر اساس جهان بيني خاصي مبني بر پذيرش اصل وحدانيت نوع بشر( يعني اصل جامعه جهاني انساني)، لزوم حفظ و حمايت همنوع و احترام اصيل و واقعي به او بنا شده است.
دوم آنکه، بيمه اجتماعي در اسلام بر پايه يکسان بودن تمام افراد داراي ايدئولوژي واحد، بنيانگذاري شده است. مسلمانان موظفند به نيازهاي ديگران، همچون نيازهاي شخصي خود، رسيدگي کنند، زيرا جامعه اسلامي - اجتماعي مبتني بر تعاون و همبستگي شديد ميان اعضاي آن است.
بيمه اجتماعي در حقوق اسلامي به دو گروه، بيمه عمومي و بيمه خصوصي تقسيم مي شود. در بيمه عمومي، شخص آسيب ديده يا خسارت ديده مجبور به عقد قرارداد بيمه و پرداخت وجهي به بيمه گر نيست و کمکهايي که به وي مي شود، به صورت رايگان است. در بيمه عمومي، کوشش مي شود خسارات و آسيب هاي وارد شده به افراد معيني از طبقات کم درآمد جامعه که قادر به برآوردن احتياجات اوليه زندگي خود نيستند، جبران گردد و نيازهاي اوليه زندگي اينگونه افراد تأمين شود. اما در بيمه خصوصي، شرط استفاده از حق بيمه براي جبران خسارت يا آسيب وارد شده ، عقد قرارداد بيمه و پرداخت وجهي به بيمه گذار است.

انواع بيمه:
با توجه به انواع ريسک، قراردادهای بيمه نيز انواع متعددی دارد. ماهيت حقوقی بيمه نامه ها در کليهٔ موارد يکسان نيست و گهگاه می توان تفاوت هائی بين آنها تشخيص داد. برای تقسيمبندی انواع بيمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی های مورد استفاده در زير برمبناء کاربرد بيمه در زمينه های مختلف انجام گرفته و در عين حال مبيّن وجود تفاوتهای حقوقی بين آنها نيز است.
در عرف و روال جهانی بيمه، رشتههای گوناگون بيمه را به بيمه های بازرگانی، بيمه های تعاونی و بيمههای اجتماعی بخشبندی میکنند. بيمه های اجتماعی، که بخش مهم سيستم " تأمين اجتماعی" را تشکيل میدهند، جنبهٔ همگانی و الزامی دارند و هدف آن دادن تأمين و تضمين کافی و بايسته به همهٔ نيروهای کار و توليد و خانوادهٔ آنها است. تأمين اجتماعی در کشورهای پيشرفته دربر گيرندهٔ همه افراد ملت "ز گهواره تا گورا " ست. در واقع گونهای حق همگانی تأمين است که به صورت طرح جامع و فراگير تأمين ملی ضامن و نگهدار سلامت و بهداشت، حفظ تعادل مالی و اقتصادی، تواناسازی انسانها برای ادامهٔ توليد و بهره وری و سازندگی، طول عمر همراه با تأمين و آرامش و آسايش در دوران سالمندی و بهره مندی و برخورداری از لذت های زندگی است. بيمه های تعاونی بيشتر جنبهٔ صنفی دارند و تأمين های بيمه ای را با نرخ های ارزان (حذف واسطه ها و دلالان) در اختيار بيمه گذاران و بيمه شدگان که خود در عين حال بيمه گر نيز هستند، می گذارد. اما چون بحث ما بر مدار و محور بيمه های بازرگانی، يعنی بيمه هائی که شرکت های بيمه خصوصی يا دولتی به شيوه بازرگانی(بر پايهٔ ضوابط قانون تجارت) و با هدف عرضه و فروش تأمين به اشخاص در معرض خطر و به قصد کسب سود انجام می شود، می چرخد ناگزير به بخش بندی معمول و متداول در اين رشته می پردازيم:
کارشناسان فن بيمه رشته های گوناگون بيمه های بازرگانی را برحسب طبيعت تکنيک آنها يا بر حسب موضوع آنها بخش بندی می کنند.در بخش بندی بر پايهٔ سرشت و تکنيک عمليات بيمه ای، بيمه ها را به بيمه های تشکيل سرمايه رده بندی می کنند. در اين بخش بندی همهٔ بيمه های اموال و اشياء و بيمه های مسئوليت مدنی بخشی از بيمه های غرامتی و انواع بيمه های عمر بخشی از بيمه های تشکيل سرمايه (سرمايه ای) هستند که در آنها بيمه گران سرمايهٔ بيمهٔ مقطوع و معينی را تعهد و تضمين میکنند.
در تقسيمبندی ديگری که بر حسب موضوع بيمه يا مورد بيمه معمول شده است بيمه های بازرگانی را به سه شاخهٔ جداگانه شامل: بيمه های اموال، بيمه های اشخاص و بيمه های مسئوليت مدنی دسته بندی می کنند. در تقسيم بندی ديگری، سخن از بيمه های بحری (دريائی) و غيربحری (خشکی و هوائی) است. تقسيم بندی اخير بيشتر جنبهٔ تاريخی دارد. بدين معنا که، چون بيمهٔ دريائی کهن ترين رشته بيمه های بازرگانی است و سرشت و خصلت ريسک های دريائی(آبی) را دارد، از بيمه های زمينی يا خشکی و هوائی متمايز شده است.

اهداف و خدمات بيمه:
امروزه بيمه را مي توان از اركان مهم حيات اقتصادي و اجتماعي جوامع بشري و تضمين كننده چرخه اقتصادي تلقي كرد. در جوامع پيشرفته، كليه قشرهاي جامعه، (كارفرما، كارگر، صنعتگر، كارمند، سرمايه دار) همه با بيمه و پوشش هاي آن ارتباط دارند. يكي از اهداف عمده و اصلي بيمه، سالم نگاه داشتن چرخه حيات اقتصادي جامعه از طريق حفظ سرمايه هاي ملي است، اصولا رونق بازرگاني بين المللي و موفقيت در اجراي پروژه هاي كوچك و بزرگ صنعتي و عمراني و حفظ سرمايه هاي ملي كه به عنوان عامل اصلي سرمايه گذاري و هدف نهايي آن شناخته مي شود در گروه بيمه و خدمات آن قرار دارد و بدين لحاظ شركت هاي بيمه نقشي فعال در اين زمينه دارند.خدمات بيمه شامل (بيمه باربري، بيمه آتش سوزي و خطرات تيمي، بيمه اتومبيل، بيمه عمر، بيمه حوادث، بيمه درماني، بيمه تمام خطر مقاطعه كاران، بيمه دزدي، بيمه هواپيما، بيمه مسئوليت، بيمه دام، بيمه خطرات انفجار اتمي، بيمه تعطيلي كارخانه ها و كارگاه ها)

مراحل انجام كار:
متقاضيان بطور مستقيم به دفاتر نمايندگي و يا شعب  شركت بيمه مراجعه مي كنند و بيمه مورد درخواست خود را با كارشناس دفتر در ميان مي گذارند نماينده دفتر پوشش هاي نوع بيمه و نرخ آن را براي بيمه گذار توضيح مي دهد و پس از تنظيم فرم پيشنهاد بيمه، حق بيمه را محاسبه و دريافت مي نمايد سپس بيمه نامه صادر مي گردد و در اين صورت فرد بيمه گذار در صورتيكه خسارت ببيند با مراجعه به بيمه گر و ارائه بيمه نامه تقاضاي غرامت مي نمايد در مواردي نيز بازارياب ها با مراجعه به اشخاص حقيقي و حقوقي به ارائه بيمه نامه مي پردازند بعضي از بيمه نامه ها مستقيما توسط نمايندگي ها صادر مي گردد مانند بيمه شخص ثالث اتومبيل و برخي ديگر پس از اعلام به شعب و تعيين نرخ، توسط نمايندگي صادر مي  شود مانند بيمه آتش سوزي كه كارشناس شركت بيمه لازم است محل را مورد بازديد قرار دهد سپس نرخ حق بيمه را تعيين نمايد هر نماينده با صدور بيمه نامه از شركت كارمزد دريافت مي دارد كه ميزان آن در هر رشته متفاوت است و از 5 تا 25 درصد تغيير مي نمايد بعنوان مثال آتش سوزي (15%)، آتش سوزي مسكوني (25%)، باربري داخلي (10%)، باربري صادراتي (5%).

منابع:
واحد مركزي خبر
خبرگزاري ايرنا

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :3.2 از 5 امتياز است.


12345
5 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 137 -1 -1

جامعه شناسی
روانشناسی
آسیب شناسی اجتماعی
خانواده
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse