مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۷ جمعه ۱ تير -اِجُّمعَة ٨ شوال ١٤٣٩ - Friday June 2018
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  1224   بازدید    تاریخ درج مطلب  14/6/1390    
 
 
ارزش هاي خبري

در هر دقيقه از روز، اتفاقات بي شماري در جهان روي مي دهد. رسانه هاي خبري از ميان اين حوادث، تعدادي را انتخاب کرده و به عنوان خبر ارايه مي دهند و بدون وجود يک روش متداول و روال جاري در برخورد با اين حوادث و اطلاعات بي کران، هيچ سازمان خبري نمي تواند درست عمل کند. دکتر ليپمن مي گويد: اخبار به مسايلي مي پردازند که فوري و تازه و الزاما پيچيده و مبهم باشند. در ضمن خبر و حقيقت يکي نيستند. وظيفه خبر اين است که حادثه اي را که مطرح کرده، سر زبان ها بيندازند حال آن که وظيفه حقيقت اين است که واقعيات پنهان و نامعلوم را روشن کرده، آن ها را به هم ربط داده و تصويري از واقعيت به دست دهد که بشر بر اساس آن عمل کند. گالتونگ و روژ، پس از تحقيق به اين نتيجه رسيدند که هشت عامل عمده و چهار عامل فرهنگي در انتخاب مطالب خبري روزنامه تصميم گيرنده اند. اين عوامل عبارتند از:

١. تکرار و کثرت وقوع: هر چه ميزان تکرار يک رويداد با فراگير بودن يک رسانه خبري هماهنگي بيشتري داشته باشد، احتمال بيشتري مي رود که رسانه خبري مزبور، آن رويداد را به عنوان خبر ثبت کند.

٢. ميدان و وسعت خبر: قبل از آن که حادثه اي اهميت پيدا کند، بايد به يک سطح معيني از شدت و حدت خود برسد.

٣. ابهام: هر قدر يک حادثه کمتر مبهم باشد، احتمالا توجه بيشتري به آن مي شود.

٤. معني داري و رسانندگي: حوادث که از نظر فرهنگي مناسب و مربوط تشخيص داده مي شوند، خبرسازتر هستند.

٥. هماهنگي و هم صدايي: حوادثي که بيشتر انتظار وقوع آن ها مي رود و بيشتر مورد توجهند، احتمال خبر شدن آن ها بيشتر است.

٦. يک حادثه نبايد فقط«داراي محتوي» و«هماهنگ» باشد بلکه بايد«غيرمنتظره» هم باشد.

٧. همين که رويدادي به عنوان خبر تعيين شده هم چنان يک خبر باقي خواهد ماند، حتي اگر وسعت دامنه خبر آن کاهش يابد.

٨. تنظيم خبر: براي ايجاد نوعي توازن در اجزاي واقعه خبري بايد مطالب را تنظيم کرد.
علاوه بر اين هشت عامل، چهار عامل فرهنگي ديگر نيز اهميت دارند: هر قدر يک حادثه به«ملت هاي برگزيده» و«نخبگان» ربط بيشتري پيدا کند و«شخصي تر» و «منفي تر» باشد احتمال خبر شدن آن بيشتر است. مطلبي را مي توان خبر دانست که ارزش هاي خبري را دربر داشته باشد که عبارتند از:

١. دربرگيري در زمان حال يا آينده، مستلزم نفع يا ضرر(مادي يا معني) مستقيم يا غيرمستقيم.
٢. شهرت مثبت يا منفي.
٣. برخوردها، اختلال ها و تضادهاي اجتماعي.
٤. استثناها و شگفتي ها.
٥. مجاورت جغرافيايي و معنوي.
٦. تازگي و زمان رويداد.
روزنامه نگاران براي رسيدن به اين مطلوب مي توانند از روش هاي زير استفاده کنند:
الف) مشاهده عيني و مستقيم واقعيت.
ب) جستجو براي جمع آوري اسناد و مدارکي که به نحوي درباره واقعيت مورد نظر است.
ج) استفاده از اطلاعاتي که ديگران به صورت انعکاسي از واقعيت با هدفي خاص براي وسيله ارتباط جمعي فرستاده اند مثل بولتن، اطلاعيه ها، نامه هاي روابط عمومي و ... .
د) مصاحبه مستقيم.

ارزش هاي خبري

«لستر وارد» پس از بررسي تحقيقات موجود و مطالعه ٣٥ کتاب درسي روزنامه نگاري و گفتگو با روزنامه نگاران حرفه اي، چارچوبي را ارايه داد که در آن، خبر در سه بعد و نيز در سطوح گوناگون تعريف شده است. ابعاد«الگوي خبري وارد» چنين است:

الف) اهميت:
١- دربرگيري.
۲- بزرگي(فراواني اعداد و مقدار).
٣- بدون دربرگيري يا فراواني.

ب) برجستگي(معروفيت):
١- شهرت.
۲- بدون شهرت.

ج) معمول(متعارف):
١- عجيب و استثنايي.
۲- برخورد(اختلاف و درگيري).
٣- عادي، بدون برخورد، معمولي.

تعريف عناصر الگوي وارد به شرح زير است:

دربرگيري: رويداد وقتي داراي ارزش دربرگيري است که بر روي تعداد زيادي از افراد جامعه در زمان حال يا آينده تاثير داشته باشد. دربرگيري يک رويداد ممکن است باعث نفع يا ضرر(مادي يا معنوي) افراد جامعه شود و تاثيري مستقيم يا غير مستقيم بر روي مردم بگذارد. مانند: «قند و شکر در سراسر کشور جيره بندي شد.

بزرگي(فراواني تعداد و مقدار): اين ارزش خبري به آمار و ارقام مربوط است. ارقام ممکن است تعداد نفرات يا ميزان خسارت هاي جانبي و مالي باشد. هر چه تعداد و يا مقدار بزرگ تر باشد، اهميت اين ارزش خبري بيشتر است. اگر در يک حادثه رانندگي ٥۰ نفر کشته شوند ارزش خبري آن قابل مقايسه با حادثه اي که دو نفر کشته داشته باشد، نيست. بايد توجه داشت که اهميت ارقام، نسبي است و بستگي به موضوع رويداد دارد.

شهرت: اشخاص حقيقي يا حقوقي که به خاطر فعاليت هاي شان در جامعه شناخته شده باشند، داراي اين ارزش خبري مي باشند. شهرت ممکن است بار معنايي منفي يا مثبت داشته باشد. افراد يا نهادهاي جامعه از شهرت يکسان برخوردار نيستند و به همين دليل ارزش خبري يکسان ندارند.

عجيب و استثناء: رويداد در اين حالت، غيرعادي، استثنايي، عجيب و يا نادر است.

برخورد(اختلاف، درگيري): اين گونه رويدادها، برخورد(اختلاف، درگيري) ميان افراد گروه ها، ملت ها، حيوانات با يکديگر و يا طبيعت است. برخورد ممکن است به صورت جسمي(فيزيکي) يا فکري(ايديولوژيکي) باشد. اخبار سرقت، قتل، تصادف، سيل، زلزله، جنگ، اعتصاب، سوء استفاده هاي مالي و جدال هاي سياسي و غيره همه نمونه هايي از رويدادهايي است که عامل برخورد، اختلاف و يا درگيري در آن ها نهفته است. گزينش گران بايد براي ادامه حيات خود رويدادهايي را برگزينند که بتواند نياز هاي خبري خوانندگان را تامين کند. اگر خواننده نتواند نيازهاي خبري اطلاعاتي خود را تامين کند، يا به بيان ديگر، روزنامه يا هر سازمان خبري ديگر، نتواند رسالت خود را در اين زمينه به انجام برساند، به مرور زمان مخاطبان خود را به سوي راه هاي ديگر کسب خبر، هدايت خواهد کرد. يکي از مسئوليت هاي مهم يک سازمان خبري، ارايه اطلاعاتي درست و جامع به مخاطبان است. روزنامه نگار بايد کوشش کند خبر يک رويداد را به همان صورتي که روي داده به مخاطبان خود گزارش کند. از طرف ديگر بايد به اين نکته توجه کرد که اين درست است که خبر، گزارشي از واقعيت هاست، ولي هر واقعيتي را نمي توان خبر ناميد. يک رويداد خبري بايد حاوي ارزش هايي باشد تا ارزش انتخاب و گزارش را داشته باشد. با توجه به همه اين حرف ها مي توان گفت: خبر، گزارشي از رويدادهاي واقعي و عيني است که داراي يک يا چند«ارزش خبري» باشد. چگونگي ارايه اين گزارش تحت تاثير عوامل«درون سازمان ها» و«برون سازمان ها» شکل مي گيرد. از تعريف پيشنهادي فوق چنين برمي آيد که:
١- رويدادهاي دنياي خارج واقعي و عيني است و تخيلي نيست.
۲- رويداد بايد حاوي يک يا چند ارزش خبري باشد.
٣- ارزش هاي خبري مهم عبارتند از: دربرگيري، برخورد، شهرت، عجايب و استثناها، تازگي، همجواري.
۴- خبر، گزارشي است از يک رويداد، ولي خود آن رويداد نيست.
٥- عوامل مختلف مي تواند بر چگونگي انتخاب و نحوه ارايه خبر يک رويداد اثر بگذارد.
٦- خبر يک رويداد هيچ گاه از عينيت مطلق برخوردار نيست. آن چه به عنوان خبر ارايه مي شود، تنها شمايي از واقعيت است.

نويسنده: دکتر سيدرضا نقيب السادات

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :5.0 از 5 امتياز است.


12345
2 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 25410 -1 -1

کامپیوتر
هوافضا
صنایع الکترونیکی
نجوم
مقالات عمومي
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse