مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۷ جمعه ۳۱ فروردين -اِجُّمعَة ٤ شعبان ١٤٣٩ - Friday April 2018
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  2150   بازدید    تاریخ درج مطلب  19/1/1388    
 
 
حل اختلافات بين زن و مرد

● روش هاي حل اختلافات بين زن و مرد

▪ زن و مـرد بـا اعمال زير ميان خـود فاصله عاطفي ايجاد مي کنند:
۱) صحبت نکردن با يکديگر
۲) با عصبانيت صحنه را ترک کردن و در را محکم پشت سر خود بستن
۳) در نهايت يکي از طرفين کوتاه آمده اما در باطن از خشم به خود مي پـيـچـد و در دل مي گويد: " دفعه بعد تلافي مي کنم . "
۴)خودداري از ابراز عشق و محبت.
يـک تـصور غـلط در مورد اختلافات وجود دارد و آن اين است که "صـلح و آرامـش طبـيـعـي بوده اما اختلافات و ناسازگاري ها غير عادي مي باشند." اما حقيقت آن است کــه هر گاه دو فرد با يکديگر در ارتباط باشند، بروز اختلافات طبيعي و اجتناب ناپذير خواهد بود. بـروز اختلافات دلايلي دارد که به مهم ترين آنها مي پردازيم:

۱) عدم ارتباط موثر: ناتواني از در ميان گذاشتن عقايد و احساسات، طـرف مـقـابل را مجبور مي کند که تنها فکر شما را بخواند. ما نيز بدون علت فـکر طــرف مقابل را خوانده و واکنش او را پيش بيني مي کنيم. ايـن گونـه رفتار معمولاً در ما ايجاد بد گماني کــرده و نگراني و اظطراب را بر مي انـگيزد و پـس از مـدتــي اعتماد به يکديگر کم رنگ شده و ما دائماً بدگمان بوده و حالت تدافعي به خود خواهيم گرفت.

۲) تفاوت در ارزش ها، عقايد و انتظارات: اين اخـتـلافـات هـنـگـامـي کـه مـا از عـقـايـد متعصبانه و غير قابل انعطاف در مورد انجام صحيح امور پيروي مي کنيم، در تــصميم گيري هاي ما ايجاد تداخل مي کنند. عقايد و ارزش هاي متفاوت زمينه را مهيا مي کند که دو فرد اهداف متفاوتي را برگزيده و يا براي دستيابي به يک هدف واحد روش هـاي مخـتـلفــي را بـرگزينــند و از آنجايي که دستيابي به هر هدفي مستلزم سرمايه گزاري زمان، تـلاش و کوشش و همچنين فدا کردن برخي امور مي باشد، دو فـرد قـادر بـه پـيروي يک هدف بدون فداکردن فرد مقابل نخواهد بود.

۳) نزاع بر سر فرد تصميم گيرنده: عـدم توافق بر سر آنکـه چـه کـسي بـايـد تـصدي امور را بعهده داشته باشد و بقولي رئيس باشد و يا تصميم گيري در مورد نـحوه انـجـام کار ها مي توانند علت بروز اخلافات باشند.

۴) اختلاف بر سر نقش و وظيفه: اگر ديد طرفين نسبت به وظايـف مـتـفاوت بـاشد، زمينه ايجاد اختلاف فراهم مي گردد. مثـلاً هـرگـاه نقش و وظيفه زن با نقش و وظايفي که شوهرش از وي متصور مي باشد متفاوت باشد، با يکديگر سازگاري نخواهند داشت.

۵) اختلافات حل نشده گذشته: هـر انـدازه کـه تـعداد اخـتـلافات گـذشته ميان دو فرد افزايش مي يابد، احتمال بروز اختلافات آينده نيز افزايش مي يابد. بـرخـي از افراد از آن که اختـلافـات خـود را مـطـرح کـرده و حـل و فصل کنند ابا دارند. زيــرا خـاطـرات اخـتـلافـات و کشمکش هاي گذشته هنوز آنها را آزار مي دهند. اختلافاتي که موجب پديد آمدن زخم هاي روحي از جانب اعضا ي خانواده، دوستان صميمي و يا همکاران امين وي در گـذشته بوده است.

۶) بهره وري پايين: تـوانايي انجـام وظـايـف و دستـيـابي بـه اهـداف از اجزاء ضروري در محيط کار و خانواده مي باشد. اگر وظيفه انجام نپذيرد ما خشمگين مي گـرديـم و هـرگاه شـخـص مـقـابل به عصبانيت و خشم ما با انجام دادن آن وظيفه واکنش نشان دهد، آن وقت عامل خشم به منظور نتيجه گرفتن در آن رابطه برقرار مي گردد. زن و شوهر هايي که در ازدواج شان بهره وري پاييني دارند معمولاً عادت دارند که نق بـزنـنـد و يـا مـقابـلـه بـه مثل کنند(اگر تو اين کار را بکني منم آن کار را مي کنم) و انتـقـادگر مـي شوند.

● روش دعوا و مشاجره منصفانه ...

زن و شوهرها مي توانند با فراگيري روش دعوا و مشاجره منصفانه اختلافات خود را حل و فصل کنند:

 ● قوانين "ميدان نبرد" سالم

۱) اختلاف موجود را برسميت بشناسيد
هـيـچ کسي نبايد بدنبال بروز اختلاف بـاشد. امـا اگر اخـتـلافـي بـروز کـرد ابـتـدا آن را بـه رسميت بشناسيد و انکارش نکنيد سپس از آن به عنوان يک فـرصت بـراي شناخت بهتر خود و فرد مقابل سود ببريد. آن را زمان رشد و بالندگي تلقي کنيد. بـدبيـني و خوش بيني شما در مورد موضوع مورد اختلاف حل شدن آن را تحت الشعاع قرار مي دهد.

۲) به فرد مقابل کاملاً گوش فرا دهيد
هر گونه خواسته در خصوص ايجاد تغيير از سوي زن و مرد درک شده و بها داده شود. اگر بـه صـحبت هاي يکديگر گوش دهيد ديري نمي پايد که متوجه مي گرديد طرف مقابل بيشتر شما را جدي مي گيرد.

۳) زمان مناسب را برگزينيد
بسيار مهم است که زماني را براي بحث انتخاب کنيد که قادر باشيد بـيشترين نتيجه را از آن بدست آوريد. اگر خسته، گرسنه، از لحاظ روحي و عاطفي آزرده خاطر بوده و يا براي رسيدن به مکاني عجله داريد، بـهتر اسـت بـحث و حل اخـتلاف خود را به زماني ديگر موکول کنيد. 
۴) سهم خود را در مورد مشکلات تعيين کنيد
تنها کـافي است که در حل اختلافات زناشويي به فرد مقابل خود بگوييد"ما" مشـکـل داريم. هنگامي که مسئوليت مشکل را مي پذيريد، شريـک زنـدگي شـما ميل و رضايت شما براي همکاري را درک کرده و براي بحث و مذاکره تمايل بيشتري از خـود نـشـان مي دهد.

۵) صراحت کلام داشته باشيد
موضوعي را که مي خواهيد در مورد آن گفتگو کنيد در يک جمله کامل بيان کنيد. صريح و مشخص صـحبت کنــيد. طفره نرويد. سعي کنيد از سـرزنش کـردن، تحقير، تـمسخر و هجوم به فرد مقابل خود خودداري کنيد همچنين وي را با اطلاعات و موضوعات گوناگون گيج و مستأصل نکنيد. در مورد موضوع و رفتار بخصوص بحث کنيد و نه فرد، شخصيت فرد و يا انگيزه هاي وي. در مورد زمان حال صحبت کنيد. اشتباهات و خطا هاي گذشته را بازگو نکنيد.

۶) مسئوليت مشکل را بپذيريد
بـه شريک زندگي خود علت مطرح کردن مـوضـوع بـراي بحث را بيان داريد. براي مثال به وي بگوييد: " من يک مشکلي دارم که بيان آن براي من سخت مي بـاشد امـا رابطه ما براي من بسيار مهم است و عقيده دارم با گفتگو در مورد آن، رابطه اي بهتري خواهيم داشت. مي خواهم نظر و احساس تو را در مورد آن بشنوم." اين گونه جملات بسيار مؤثرتر از رويارويي انفجاري مي باشد.

۷) راه حل هاي موجود را شناسايي کنيد
هنگامي که مشـکل خـود را شناسايي کرده و هر دوي شما نسبت به آن ابراز مسئوليت کـرديـد، آنگاه تغيير رفتار به مصلحت هر دوي شما خواهد بود. مـرحله بـعد حل مـشکل مي بـاشد کـه هميـشه آسـان و روشن نخواهد بود. اکنون زمان آن است که فکر خود را روي هم بگذاريد و با يکديگر مشورت کنيد. هـر کدام از طرفين مي بايد در مورد هر تعداد راه حل که به ذهنشان مي رسد و در حل مشکل چاره ساز مي باشد بيانديشد. هـر چـقدر تعداد راه حل ها و جايگزين هاي آن بيشتر باشد، احتمال يافتن راه حلي که مورد پذيرش هر دو طرف باشد بيشتر خواهد بود.

۸) در مورد راه حل هاي قابل پذيرش دو جانبه تصميم بگيريد
پـس از شنـاسايـي تـمام راه حـل ها و جايگزين هاي آنها نوبت به ارزيابي آنها مي رسد. در ارزيابي آنها نکات زير بايد لحاظ گردند:
▪ مراحل اجرا و اعمال آنها
▪ پي آمد ها و نتايج احتمالي آنها

۹) اعمال رفتار جديد
روي تغيير رفتار خود تمرکز کرده و اجازه دهيد شريک زندگي شما نيز چنين کند.

۱۰) رفتار هاي مؤثر را برگزينيد
درخواست تغيير شما بايد عواقب و اثرات مثبتي روي ارتباطتان بگذارد. هــمچنين اگر پشنهاد تغيير به شريک زندگي خود مي دهيد، آن تغيير بـايد مـورد حمايت و پشتيباني شما قرار گيرد و براي ايجاد تغيير مطلوب يک پاداش نيز مانند تغيير رفتار بخصوص در خود شما که مورد درخواست فرد مقابل مي باشد صورت پذيرد تـا در خواست شـما عـادلانه باشد.

۱۱) از مکانيزم "حفظ آبرو" استفاده کنيد
هيچ گاه فـرد ديگر را به حاشيه نرانيد و هرگاه مشاهده کرديد احساسات بـه اوج خـود رسيده اند بحث را متوقف کنيد و به قول معروف "تايم اوت" دهيـد و زمـان ديـگري را براي از سرگيري بحث تعيين کنيد. بـه خاطر داشته باشيد صـلح مـوقت تـسليم محسوب نمي شود.

منبع: سايت آفتاب

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :4.3 از 5 امتياز است.


12345
9 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 581 -1 -1

جامعه شناسی
روانشناسی
آسیب شناسی اجتماعی
خانواده
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse