مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين -اِسَّبِت ١٠ شعبان ١٤٤١ - Saturday April 2020
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  1921   بازدید    تاریخ درج مطلب  23/1/1388    
 
 
معرفي اداره تبليغات اسلامي مشگين شهر

• تاريخچه تأسيس :

از سال 1376 اداره تبليغات اسلامي شهرستان مشگين شهر بعنوان كانون فرهنگي تبليغي با تصدي حجت الاسلام رضايي در خيابان سازمان بصورت مستأجر با كمبود امكانات تأسيس و فعاليت خود را آغاز نمود و بعد، از سال 22/4/79 بخيابان آيت ا ... مشگيني منتقل و با تصدي حجت الاسلام صمدي و سپس بمدت دو سال در چهارراه امام بصورت مستأجر ادامه فعاليت نمود و بعد، از سال 22/6/82 در ساختمان جديد الاحداث كه داراي سه طبقه شامل : طبقه اول و دوم اداري و طبقه سوم مسكوني واقع در ميدان جانبازان، روبروي ترمينال مسافر بري انتقال و شروع به فعاليت هميشگي خود جهت تقويت بنيه فرهنگي و ديني و پيشبرد اهداف سازمان آغاز بكار نمود. اين كانون از سال 22/8/84 با تصدي حجت الاسلام رحيم پور به اداره تبديل و بصورت يك نهاد براي انسجام و شكل بخشيدن به گسترش و فراگير شدن فرهنگ ديني با تعداد چهار نفر نيروي مجرب، خلاق و كارشناس، داراي يك نفر رئيس و سه نفر كارمند ميباشد.

نيروي انساني شاغل در اداره

•اين اداره داراي چارت سازماني و واحدهايي بشرح ذيل مي باشد :
الف. واحد رياست با تصدي حجت الاسلام رحيم پور
ب‌. عامل ذيحسابي و امورات مربوط به حسابداري و كارپردازي و تشكلهاي ديني و مردمي با تصدي برادر خيراله عزيزي
ت‌. فرهنگي، رايانه، كتابخانه، امور روحانيون مستقر و طرح هجرت
ث‌. امور قرآني، تشكلهاي ديني، دبيرخانه و بايگاني و روابط عمومي
ج‌. شوراي هيأت مذهبي

•فعاليت و شرح وظايف :

الف) نظارت و هماهنگی امور تبليغی و فرهنگی استان و ايجاد بستر و فضای مناسب جهت انجام طرحها، برنامه ها و سياستهای کلی و پيگيری موثر و دقيق دستورات مقام مافوق؛ برنامه ريزي مناسب بمنظور تهيه طرحهاي فرهنگي – تبليغي و ارائه پيشنهادات لازم؛ ايجاد زمينه های مناسب جهت برگزاری نمايشگاهها و همايشهای مختلف به منظور ارائة دستاوردهای فرهنگی – تبليغی؛ برنامه ريزی مناسب به منظور تقويت بنيه ی فکری تشکلهای دينی، انجمنهای اسلامی و مساجد از طريق تهية فيلمهای مناسب، کلاسهای آموزشی و نشريات؛ تلاش در جهت تحقق برنامه های فرهنگی - تبليغی دينی سازمان در مناطق اقليتی و مرزنشين؛ برنامه ريزی مناسب و ارائة طرحهای لازم به منظور هدايت تشکلهای دينی در صحنه های اجتماعی، سياسی مختلف در مناطق محروم و مرزی در راستای اهداف تعيين شده؛ ارائه پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي مناسب در زمينه هاي فرهنگي و تبليغات ديني به مقام مافوق؛ اتخاذ تدابير مناسب به منظور بهينه نمودن فعاليتهای مربوط به اعزام مبلغ و امور نرم افزاری مساجد؛ نظارت بر اجرای دستورالعمل های مربوط به اعزام مبلغ و امور نرم افزاری مساجد؛ نظارت و پيگيري نحوه كار مبلغين و نيروي انساني مساجد در راستاي بهبود وضعيت موجود؛ تهيه گزارشهاي لازم از اجراي مأموريتهاي فرهنگي و تبليغات ديني و ارسال آن به مقام مافوق؛ ارتباط و تعامل نزديک با دفاتر معاونت امور فرهنگی و تبليغ سازمان مرکز؛ نظارت و هدايت توزيع فرآورده هاي فرهنگي و تبليغاي سازمان جهت تشكلهاي فرهنگي و ديني؛ اتخاذ تدابير مناسب به منظور ارتقاء سطح بهره وری فعاليتهای مربوطه؛ برنامه ريزی مناسب جهت حمايت از هيئات مذهبی جوان و نوپا؛ برنامه ريزي مطلوب و تلاش مناسب در جهت پيدايش و رشد تشكلهاي فرهنگي – مردمي؛ شركت در جلسات و كمسيون هاي مربوطه حسب دستور مقام مافوق و تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز؛ ارائة پيشنهادات و طرحهای لازم به منظور شناسايی احزاب، گروهها و فرق مذهبی و انجام ساير امور ارجاعی مربوط به پست سازمانی که از طرف مقام مافوق محول می گردد.

ب) همکاری و تعامل با تشکلهای دينی شهرستان جهت اجرای مطلوب برنامه های مصوب؛ برنامه ريزی مناسب جهت راه اندازی تشکلهای دينی با هماهنگی مقام مافوق؛ نظارت بر عملکرد هيئات و انجمنهای اسلامی و ارائة راهکارهای مناسب برای ارتقاء سطح فعاليتهای ايشان؛ توسعه و تحکيم ارتباطات فرهنگی فی مابين اداره با تشکلهای مذهبی ساير سازمانها و ادارات شهرستان؛ ارزيابی و تجزيه و تحليل عملکرد انجمنهای اسلامی و تشکلهای دينی و ارائة گزارشات لازم به مقام مافوق؛ برنامه ريزی مناسب بمنظور خط مشی دهی و تغذية فکری جهت ارتقاء سطح بينش و آگاهی دينی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی مسئولين هيئات، تشکلها و انجمنهای اسلامی؛ جذب و شناسايی افراد مستعد و فعال در هيئات مذهبی و انجمنهای اسلامی؛ ايجاد بانک اطلاعاتي بمنظور جمع آوری و نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به تشکلهای دينی؛ برنامه ريزی مناسب به منظور ارتقاء سطح بهره وری فعاليتهای تشکلهای دينی شهرستان؛ تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز جهت ارائه به مقام مافوق؛ ارتباط و تعامل نزديک با کارشناسان مربوطه اداره کل استان؛ بررسی مشکلات و نارساييهای تشکلهای دينی و ارائة گزارشهای لازم به مقام مافوق؛ انجام ساير امور ارجاعی مربوط به پست سازمانی که از طرف مقام مافوق محول می گردد؛ شرکت در جلسات و همايشهای مربوطه حسب دستور مقام مافوق؛ تنظيم اسناد مالي و پرداخت اعتبارات طبق مقررات - پيگيري اعتبارات از استان؛ انجام امورات مربوط به عامل ذيحسابي.

ج) همکاری با کارشناس مربوطه در تنظيم برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و دينی ويژه شهرستان؛ تايپ كليه نامه هاي اداري و امورات مربوطه؛ تهيه فرم، اطلاعيه، گزارش مراسمات بوسيله رايانه؛ همکاری با هيئت امناء مساجد شهرستان به منظور هر چه با شکوهتر برگزار کردن برنامه های فرهنگی، تبليغی و دينی؛ بايگانی، ثبت ونگهداری کليه ی مکاتبات فرهنگی، تبليغی به تفکيک؛ همکاری با مسئولين ذيربط جهت عرضة محصولات فرهنگی و هنری با هماهنگی مقام مافوق؛ همکاری لازم بمنظور برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی، تبليغی جهت ايجاد تعاملات دو جانبه؛ جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نياز و ارائة آن به مقام مافوق؛ همکاری با کارشناس مربوطه به منظور برگزاری مراسم فرهنگی، هنری، ادبی، مسابقات و جشنواره ها؛ برنامه ريزي مناسب جهت بهينه نمودن فعاليتهاي مربوطه؛ شركت در مناسبتها و مراسمات برگزار شده توسط اداره؛ تهيه عكس و فيلم از برنامه ها و مراسمات انجام يافته؛ ارائة پيشنهادات لازم و راهکار عملی جهت ايجاد کتابخانة فرهنگی، دينی به منظور ارائة خدمات مناسب به مراجعين؛ انجام امورات مربوط به رو حانيون مستقر و طرح هجرت؛ تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز جهت ارائه به مقام مافوق؛ انجام ساير امور ارجاعی مربوط به پست سازمانی که از طرف مقام مافوق محول می گردد.

د) اجراي برنامه هاي قرآني اعم از (برگزاري محافل انس با قرآن كريم، تشكيل كلاسهاي آموزشي قرآن كريم «نهضت قرآن آموزي» در شش ماهه اول و دوم، برگزاري مسابقات و مراسم قرآني، برگزاري جشنواره قرآني كودك و نوجوان، برگزاري دوره تربيت معلم قرائت قرآن كريم سطح يك، برگزاري دوره طرح رحمت در بخش عترت و بخش بشارت)؛ تشكيل پرونده مراكز قرآني و مردمي؛ ساماندهي قاريان، مربيان، حافظان قرآن كريم و تشكيل پرونده آنان؛ ايجاد تعامل و همكاري با ادارات و دستگاههاي فرهنگي و قرآني مرتبط؛ تدوين خبر و ارسال به مركز استان جهت درج در سايت؛ ثبت نامه هاي وارده و صادره و بايگاني آنان؛ تشكيل پرونده هيئت امناء مساجد و صدور كارت شناسايي و حكم مسئوليت و حل مشكلات مساجد و هيئت امناء؛ تشكيل پرونده انجمن اسلامي و صدور كارت شناسايي و حكم مسئوليت و نظارت بر عملكرد و فعاليت ماهانه و هفتگي آنان؛ همكاري با رئيس اداره بمنظور برگزاري و اجراي برنامه هاي فرهنگي و مذهبي منطقه؛ شركت در مراسمات ملي و مذهبي در منطقه و اجراء گفتمانهاي ديني؛ تعامل و همكاري با شوراي هيأت مذهبي و كانون مداحان؛ ايجاد هماهنگي با روابط عموميهاي ادارات جهت حل مشكلات تشكلهاي ديني و مردمي.

فعاليتهاي اداره در هر مورد اعم از (روحاني مستقر، طرح هجرت، اجراي برنامه ها در مناسبتها)

•به لحاظ ايجاب فعاليتهاي فرهنگي در عرصه هاي مختلف حضور اداره تبليغات اسلامي در اين منطقه و تحت پوشش قرار دادن روستاهاي تابعه در زمينه فرهنگي و ديني تحول بنيادي ايجاد شده است. طرحها، برنامه ها و اتخاذ راهكارهاي علمي بمنظور حسن اجراي برنامه هاي فرهنگي تبليغي مورد نظر به دو صورت اجرا ميشود : 1. بعضي از برنامه هاي فرهنگي متمركز از دفتر استان اعلام ميشود 2. بعضي از طرحها و برنامه ها بنابه ضرورت منطقه اجرا مي گردد. نوع مأموريت سازمان بعنوان يك پل ارتباط عاطفي، صميمي و فرهنگي است بين سازمان، توده مردم و اقشار جامعه، بديهي است هر چه خدمات تبليغي و فرهنگي فراگير تر و با كيفيت تر باشد اين ارتباط را مستحكم تر ميكند؛ حضور روحانيون محترم مستقر و طرح هجرت در خانه هاي عالم و منطقه همراه با خانواده هاي خودشان بطور شبانه روزي با فعاليت روزمره گسترش فرهنگ و معارف ديني، پرورش نسل جوان، تقويت و رشد بنيه ديني و معنوي مردم و برپايي اقامه نماز جماعت در سه وعده اهداف سازمان را تقويت مي نمايند؛ برگزاري مراسمات ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) و سالروز قيام پانزده خرداد – اجراي طرح بچه هاي مساجد بمنظور غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان در قالب پايگاههاي شهري و روستايي – برگزاري كلاسهاي هسته هاي فرهنگي جوان بمنظور غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان در قالب  پايگاههاي شهري و روستايي – برگزاري كلاسهاي آموزش همگاني قرآن كريم در قالب (روخواني،روانخواني،مفاهيم يك،مفاهيم دو) در تابستان با تعداد 540 نفر متعلمين خواهر و برادر - برگزاري كلاس آموزش همگاني قرآن كريم در ماه مبارك رمضان در قالب (روخواني،روانخواني،مفاهيم دو 2 كلاس) با تعداد 220 نفر متعلمين - برگزاري آزمون كتبي و شفاهي دوره تربيت معلم قرائت قرآن كريم سطح يك ويژه برادران - برگزاري مسابقات و مراسم قرآني (حفظ و قرائت قرآن كريم ويژه برادران) - برگزاري جشنواره قرآني كودك و نوجوان ويژه خواهران – برگزاري كلاسهاي آموزش دوره تربيت معلم قرائت قرآن كريم سطح يك ويژه برادران - برگزاري مراسم سنت حسنه اعتكاف و اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي –  برگزاري آزمون قرآن كريم با عنوان عزم ملي براي قرآن آموزي ويژه ماه مبارك رمضان – برگزاري دوره طرح رحمت (شاخه دانش آموزي) در مدارس شهري – برگزاري دوره طرح رحمت در بخش عترت و بشارت – برگزاري آموزش حفظ قرآن كريم با مشاركت بسيج خواهران – اعزام نفرات برتر قاريان و حافظان شهرستاني به مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم استان - برگزاري انتخابات كانون مداحان و تعيين اعضاء اصلي كانون جهت ساماندهي مداحان شهرستان – تشكيل تعداد 11 پرونده هيأت مذهبي – برگزاري دستجات  عزاداري در خيابانها در ايام فاطميه و شهادت حضرت زينب (س) و احياء شبهاي قدر – برگزاري مراسمات ملي و مذهبي و اعياد و وفيات و مواليد و نظارت مستقيم بر نحوه اجراي آنها - مصوبه شوراي هيأت مذهبي بتعداد 31 مورد و تشكيل 18 مورد جلسه در طول سال – تشكيل تعداد 35 پرونده هيئت امناء مساجد از طريق برگزاري انتخابات در محل مساجد روستايي و شهري – معرفي هيئت امناء مساجد تكميل پرونده شده جهت افتتاح حساب بانكي – تشكيل پرونده مداحان بتعداد 105 پرونده –  برگزاري همايشها و جلسات پرسش و پاسخ در طول سال با عناوين مختلف و سخنراني مدعوين از استان و شهرستان – برگزاري محافل قرآني بمناسبت سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي – اعزام مبلغين و مبلغات جهت تبليغ و ارشاد در مناسبتهاي مختلف – برگزاري همايش هيأت امناء مساجد و مذهبي، روحانيت و مداحان بمناسبت فرا رسيدن ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان (ماه محرم) اعزام مبلغ و مبلغات بمناسبتهاي مختلف در سطح منطقه – برگزاري گردهمايي هيأت امناء مساجد و مذهبي، مداحان و روحانيت – تشكيل ستاد نظارت بر عزاداريها با همكاري تعدادي از ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي - برگزاري دستجات عزاداري در سطح خيابانها  - اعزام اكيپ بازرسي و نظارت بر عزاداريها در ايام سوگواري محرم بمنظور نظارت بر نحوه اجراي عزاداري و آسيب شناسي عزاداري در منطقه – برنامه ريزي نحوه اجراي مراسمات عزاداري محلات در ايام سوگواري و هماهنگي با ارگانها و نهادهاي مرتبط و ستاد نظارت بر عزاداريها بمنظور انسجام و نظم در عزاداري – صدور مجوز هاي لازم جهت نصب پلاكارد و پرچم هاي عزاداري و اجراي مراسم شبيه خواني و فيلمبرداري از مراسمات – برگزاري مراسم پرفيض نماز ظهر عاشورا با شركت عموم مردم منطقه - برگزاري گراميداشت ايام سوگواري محرم و دهه مباركه فجر و 22 بهمن سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و گراميداشت اربعين حسيني پاسخگويي به درخواستهاي تحويلي به رياست محترم جمهوري مرجوعي به اين اداره - ايجاد صندوق انتقادات و پيشنهادات – اختصاص صندلي هاي نشيمن در سالن اداره بمنظور رفاه مراجعين – اختصاص روزهاي يكشنبه و چهارشنبه جهت پذيرش حضوري مراجعين و رسيدگي به مسائل و مشكلات هيأت امناء مساجد و مذهبي و تشكيل و تكميل پرونده آنها 

روحانيون مستقر و هجرت

تعداد 8 نفر روحاني طرح هجرت يكي در شهر لاهرود و ديگري در بخش مرادلو و سومي در روستاي صاحب ديوان از توابع بخش مركزي چهارمي و پنجمي در خود مشگين شهر و ششمي در شهر رضي هفتمي در  روستاي كنچوبه بخش مرادلو و شتمي در دهستاي قصابه هستند لذا در مجموع حضور روحانيون محترم طرح هجرت در خانه هاي عالم و منطقه همراه با خانواده هاي خودشان بطور شبانه روزي با فعاليت روز مرّه گسترش فرهنگ و معارف ديني، پرورش نسل جوان، تقويت و رشد بنيه ديني و معنوي مردم و برپايي اقامه نماز جماعت در سه وعده اهداف سازمان را تقويت نموده و گزارش فعاليتهاي خود را بصورت ماهانه جهت ارسال به استان ارائه مينمايند، با توجه به انتقال تنها روحاني مستقر اين شهرستان فعلاً فاقد روحاني مستقر ميباشد.

فعاليت هيئت مذهبي و كانون مداحان

• در اين شهرستان تعداد 103 هيئت فعال ثبت شده با تعداد افراد 5150 نفر و تعداد 721 نفر هيئت امناء در آن هيأت عضويت دارند كه فعاليت هيأت علاوه بر برنامه هاي هفتگي فعاليت فرهنگي و مذهبي و مسابقات متنوع در اعياد، وفيات برگزار مينمايند كه فعاليت آنها در سطح منطقه چشمگير بوده و  قابل ملاحظه مي باشد.
كانون مداحان اين شهرستان در هشتم ارديبهشت ماه سال 86 طي فراخوان عمومي مداحان منطقه از طريق رأي گيري تعداد 5 نفر بعنوان اعضاء اصلي كانون انتخاب و يكنفر بعنوان مسئول كانون تعيين گرديد و اهدافي نظير ساماندهي و شناسايي مداحان و شعراي مذهبي، بيمه مداحان، زدون بدعتها و آسيبها از مرثيه ها و شعرها و نيز آموزش مداحان را دنبال مي نمايند و در اين راستا دبيرخانه اي در محل اداره دائر شده و به فعاليت مشغول مي باشند و ضمناً اين شهرستان در سطح استان براي نخستين بار اقدام به برگزاري و تشكيل كانون مداحان نمود كه مورد استقبال كليه مداحان منطقه قرار گرفته است.

ساير فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي اداره تبليغات اسلامي مشگين شهر

برگزاري مراسم گراميداشت ارتحال عالم رباني حضرت آيت ا ... مشگيني اعم از تأمين سخنران و مداح بمدت 3 روز در مسجد امير المؤمنين (ع) و همچنين گراميداشت چهلمين روز ارتحال، برگزاري آزمون روخواني و روانخواني ويژه كاركنان دولت با ادارات ميراث فرهنگي و اداره ثبت اسناد، توزيع نذورات ماههاي محرم و صفر از نوع (برنج، روغن، قند و شكر) به هيئت امناء مساجد و مذهبي، توزيع اقلام فرهنگي از نوع كتاب مذهبي و شال كردن سياه مزين به نام حضرت امام حسين (ع) و كتب مداحي و مجله خيمه و لوازم التحرير همايش به هيئت امناء مساجد و مذهبي و مداحان منطقه، تجليل از هيأت مذهبي و اهداء جوائز و لوح سپاس به تعداد 25 هيئت كه رعايت شئونات عزاداري و اوقات شرعي اذان و نماز و ... را در دهه محرم نموده و همكاري تنگاتنگ با اداره و شوراي مذهبي داشتند، تجليل از عارفان و شعراي مذهبي شهرستان و اهداء لوح تقدير و جوائز برسم يادبود كه در زمينه ميثاق با نماز با اين اداره همكاري و تعامل نمود بودند، برگزاري نمايشگاه داستان انقلاب جهت بازديد عموم در محل اداره

 

 

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :2.3 از 5 امتياز است.


12345
3 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 591 -1 -1

بيله سوار
پارس آباد
خلخال
گرمي
مشكين شهر
نير
نمين
كوثر
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse